Wykaz zawodów - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Wykaz zawodów - Doradca 2000

Marynarz żeglugi śródlądowej

Kod: 835004
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Marynarz żeglugi śródlądowej wykonuje prace pomocnicze i techniczne na wszelkiego rodzaju statkach żeglugi śródlądowej (mogą to być tzw. obiekty techniczne , statki pasażerskie , towarowe , lodołamacze ).

Marynarz pracuje pod kierunkiem kapitana statku lub innego oficera żeglugi. Zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów żeglugowych oraz wypełniania zakresu obowiązków ustalonego przez armatora.

Do podstawowych jego czynności należy w szczególności: samodzielne wykonywanie prac manewrowych, cumowanie, sondowanie oraz prace przy bunkrowaniu (tzn. tankowaniu) paliwa. Marynarz obsługuje pod nadzorem urządzenia kotwiczne, holownicze, a także windy. Odpowiada za obsługę pomp odwadniających, urządzeń zejściowych (np. trapy) i sprzętu pokładowego. Utrzymuje porządek i czystość na pokładzie, w ładowniach i w nadbudówkach statku. Dba o czystość i sprawność latarń sygnałowych i pozycyjnych.

W celu utrzymania obiektu pływającego w tzw. zdolności technicznej, marynarz pod nadzorem oficera wykonuje prace konserwatorskie oraz drobne naprawy. Do jego obowiązków należy m.in. utrzymanie w sprawności urządzeń ratowniczych. W razie alarmu marynarz obsługuje te urządzenia - np. spuszcza na wodę łodzie ratunkowe.

Marynarz uczestniczy również w przyjmowaniu pasażerów na pokład, a na statkach towarowych dba o prawidłowe rozmieszczenie przewożonych towarów. Pracując na pogłębiarce układa tzw. refulery - rurociągi odprowadzające urobek.

W warunkach zimowych na marynarzu ciąży obowiązek usuwania lodu z pokładu oraz z innych urządzeń.

Ze względu na bardzo restrykcyjne przepisy o ochronie środowiska naturalnego, szczególnie na rzekach i innych akwenach wodnych, marynarz ma obowiązek czuwania nad prawidłowym opróżnianiem zbiorników zenzowych. Niewłaściwa ich eksploatacja może bowiem spowodować zagrożenie dla środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę