Wykaz zawodów - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Wykaz zawodów - Doradca 2000

Marynarz statku morskiego

Kod: 835003
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Celem pracy marynarza statku morskiego jest wykonywanie podstawowych prac związanych z prawidłową eksploatacją statku oraz jego konserwacją. W zawodzie tym ze względu na dużą różnorodność wykonywanych zadań wyodrębniły się pewne specjalności:

§ marynarz

§ starszy marynarz

§ motorzysta

§ sternik

§ sondażysta

§ bosman

I tak marynarz oraz starszy marynarz wykonują zadania związane z utrzymaniem porządku i dobrego stanu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu statku morskiego. Wykonują drobne remonty, sprzątają, splatają liny, a także pracują przy załadunku i wyładunku towarów, pełnią służby wachtowe i trapowe. Motorzysta dba o sprawne działanie silników, wirówek i innych urządzeń znajdujących się w maszynowni, sprawdza poziom paliwa, smarów i w razie konieczności uzupełnia ich braki.

Motorzysta dokonuje napraw i remontów urządzeń znajdujących się w maszynowni. Do najważniejszych zadań sternika należy sprawne i bezpieczne prowadzenie statku morskiego na podstawie otrzymanych poleceń oraz zgodnie z mapami, wskazaniami urządzeń kontrolno-pomiarowych i nawigacyjnych. Sondażysta odpowiada przed przełożonymi za szczelność zbiorników i innych urządzeń przepływowo-ściekowych. Bosman sprawuje funkcje nadzorujące (podobnie jak brygadzista na lądzie), rozdziela pracę innym marynarzom i odpowiada za ich wykonanie przed przełożonymi (oficerem, kapitanem).

Marynarz w swojej pracy używa różnorodnych narzędzi i urządzeń technicznych. Wykonując prace porządkowo-remontowych posługuje się prostymi przyrządami np. młotkiem do obstukiwania rdzy, wiertarką.

Posługuje się także bardziej skomplikowanymi urządzeniami techniczno-pomiarowymi (np. sondy, radary, sonary) oraz windami i podnośnikami. Korzysta także ze sprzętu biurowego (komputer, faks, telefon) oraz korzysta z urządzeń komunikacyjnych (krótkofalówka, interkom) oraz sprzętu radarowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę